Fintech Dünyasından: 27 Kasım — 3 Aralık 2021

Fintech Dünyasından: 20–26 Kasım 2021

Fintech Dünyasından: 13–19 Kasım 2021

Görsel: Trade Finance Global

Fintech Dünyasından: 6–12 Kasım 2021

Fintech Dünyasından: 16–22 Ekim 2021

Fintech Dünyasından: 9–15 Ekim 2021

Görsel: Wordstream

Fintech Dünyasından: 2 — 8 Ekim 2021

Fintech Dünyasından: 25 Eylül — 1 Ekim 2021

Okan Yildiz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store